Regulamin

Regulamin
Regulamin sklepu internetowego www.iseemerituals.com
 
I. Definicje.
§ 1
W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.iseemerituals.com zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
a. „Sprzedawca” – Sławomir Jędrysiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piekarnia Ceramiki Sławomir Jędrysiak                             ul. Wolności 7 42-647 Laryszów zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6452264195, REGON: 384712935  e-mail sklep@iseemerituals.com 
b. „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej
www.iseemerituals.com oraz jej podstronach.
c. „Klient” – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.
II. Postanowienia ogólne.
§ 2
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.
 § 3
Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66.1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
§ 4
Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
§ 5
5.1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest przy użyciu formularza do jednorazowego zamówienia (bez konieczności zakładania Konta) lub po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.
5.2. Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przez osobę chcącą założyć Konto.
5.3. Korzystanie z formularza  do jednorazowego zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Potwierdź zamówienie" w ostatnim kroku składania zamówienia – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: towar/y, ilość towaru/ów, miejsce i sposób dostawy towaru/ów, sposób płatności. Rekomendujemy realizację płatności za pomocą Payu, która przyśpiesza proces wysyłki towaru. W wypadku Klientów nie będących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Do wysłania formularza i zakończenia procedury zamówienia w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności.
§ 6
6.1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Podczas korzystania ze Sklepu, jak również podczas komunikacji ze Sprzedawcą w celu zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu, Klient nie ponosi innych kosztów za korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość poza zwykle stosowanymi.
6.2.  Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia.
III. Założenie Konta.
§ 7
7.1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Zarejestruj Mnie” znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
7.2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail, hasło do Konta, imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, a w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą także NIP, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i nazwę firmy. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.
7.3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym i wulgarnym.
7.4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności.
7.5. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj mnie” jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
7.6. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta. 
7.7. Świadczenie usługi o założenie Konta rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu.
7.8.  Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Sprzedawcy.
§ 8
Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
§ 9
Usługa założenia Konta jest bezpłatna.
Po założeniu Konta Klient ma możliwość podglądu: statusu realizacji zamówień i historii zamówień, a także zawierania umów sprzedaży towarów znajdujących się w Sklepie.
 IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia.
§ 10
Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej sklepu oraz po zalogowaniu się na  osobiste Konto.
Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
§ 11
W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „DODAJ DO KOSZYKA” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić należy wybrać sposób dostawy oraz płatności. Obok dostępnych sposobów dostawy oraz płatności wyświetlone są ich koszty. W rubryce „RAZEM” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy i płatności.
Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź Dalej”. Jeżeli Klient posiada już Konto wówczas powinien się na nie zalogować. Jeśli nie posiada takiego Konta, wówczas ma możliwość jego założenia, a następnie kontynuowania złożenia zamówienia lub kontynuowania jednorazowego zamówienia bez konieczności zakładania konta i logowania się..
Następnie należy podać adres dostawy, jeżeli jest inny niż podany przy zakładaniu Konta, a także wskazać, czy Klient chce otrzymać fakturę i kliknąć przycisk „Przejdź Dalej”.
Następnie wyświetlone zostanie potwierdzenie zamówienia. Wyświetlone w potwierdzeniu zamówienia towary wraz z podaniem ich ilości, cen oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.
Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić,  poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”. Do potwierdzenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą. Sprzedawca prześle także do Klienta mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta oraz podsumowaniem jego treści. Mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta.
Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie, przyjęcie oferty złożonej przez Klienta. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta, wówczas prześle do niego e-mail z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i przyczynach takiego kroku. 
§ 12
Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
§ 13
Na email klienta zostanie wysłany dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
§ 14
Sprzedawca wskazuje, że ma obowiązek dostarczenia rzeczy będących przedmiotem zamówienia bez wad.
 
V. Termin i sposób dostawy
§ 15
15.1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta towar w terminie nie przekraczającym 10 (dziesięciu) dni od dnia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta; względnie od momentu otrzymania przez Sprzedawcę od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne).        
15.2. Koszty dostawy podane są w trakcie procesu zamówienia.
15.3 Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 
VI. Odstąpienie od umowy.
 § 16
16.1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
16.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
16.3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
16.4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi płatności za towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
16.5. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru.
16.6. Klient powinien odesłać na adres: Piekarnia Ceramiki Sławomir Jędrysiak ul. Wolności 7 42-647 Laryszów lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
16.7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca wskazuje, że ze względu na charakter zamówionych przez Klienta rzeczy, może się okazać, że nie będą one mogły być odesłane pocztą w zwykłym trybie, co może spowodować zwiększenie kosztu zwrotu rzeczy.
16.8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
§ 17
Sprzedawca zwraca uwagę, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
•    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
•    w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
•    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
•    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
VII. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi (reklamacje).
§ 18
18.1. Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.
18.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
18.3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. W szczególności towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli: 
•    towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
•    towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewniał;
•    towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
18.4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w chwili wydania towary Klientowi.
18.5. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
18.6. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@iseemerituals.com, osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a, bądź w innej formie.
18.7. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
18.8. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:
a. żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;         
albo
b. złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;
18.9. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
18.10. Klient zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
18.11. Sprzedawca może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
18.12. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 6 tygodni od daty otrzymania przez Producenta reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
18.13. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do Sprzedawcy na adres: Piekarnia Ceramiki Sławomir Jędrysiak ul. Wolności 7 42-647 Laryszów, na własny koszt. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego towaru Sprzedawca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego towaru Klient wypełnia załączony do towaru dokument reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji towaru.
18.14. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od dnia wydania towaru Klientowi.
18.15. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień gwarancji.
 
VIII. Czas trwania umowy a założenie Konta.
§ 19
Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§ 20
Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, § 1 lit a, e-mailem na adres sklep@iseemerituals.com lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wypowiedzenia.
 
IX. Ochrona danych osobowych
§ 21
Sprzedający ogranicza wykorzystywanie i zbieranie informacji do minimum niezbędnego do świadczenia Państwu usług na możliwie najwyższym poziomie. 
§ 22
Sprzedający zbiera informacje osobowo-adresowe, adresy poczty elektronicznej oraz pozostałe dane, które służą przede wszystkim do realizacji zamówienia. Informacje kontaktowe klientów są wykorzystywane wtedy, gdy jest to konieczne, np. w celu potwierdzenia terminu dostawy towaru i ewentualnie subskrybowania wiadomości np. informowania o oferowanych przez Sprzedającego produktach, przesyłania materiałów promocyjnych, a także do badania Państwa zachowań i preferencji z przeznaczeniem tych wyników na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych przez Sprzedającego.
 § 23
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
§ 24
Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu Sprzedawcy zgodnie z wymienionymi powyżej przepisami o ochronie danych osobowych.
X. Postanowienia końcowe.
§ 25
W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.
§ 26
Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu zabezpieczenia funkcjonowania Sklepu.
§ 27
Sprzedawca wskazuje, że w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, istnieje możliwość pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, takich jak np. mediacja, sąd polubowny, opisanych w zakładce: "POZASĄDOWE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ".

§ 28 
Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie REGULAMIN